Podmínky soutěže

POŘADATEL

Hezká koupelna s.r.o., Loděnice 60, 671 75 Loděnice, IČO: 03479579, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85007, webová stránka: https://www.hezkakoupelna.cz (dále jen „Pořadatel“).

SOUTĚŽ

 1. Soutěží se pro účely těchto Pravidel rozumí, není-li Pořadatelem oznámeno jinak, jakákoliv soutěž organizovaná a vyhlašovaná Pořadatelem na jeho internetových stránkách https://www.hezkakoupelna.cz (dále jen „Soutěž“).

 2. Doba trvání soutěže je vždy vymezena Pořadatelem v konkrétním článku, kterým je Soutěž vyhlášena. Pořadatel vždy jasně uvede den, kterým Soutěž končí, a to uvedením dne, měsíce a roku. Odpovědi lze zasílat nejpozději do půlnoci vyhlášeného data.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „Soutěžící“).

 2.  Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění.

 3.  Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který v souvislosti se svou účastí v Soutěži:

  1. Jakýmkoliv způsobem poškozuje Pořadatele, osoby s Pořadatelem propojené ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném a účinném znění, či kteroukoliv jinou osobu podílející se na organizování a pořádání Soutěže;

  2. Porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla a individualizovaná pravidla Soutěže;  porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob či jedná v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy.

  3. V případě, že v Soutěži vyhraje, resp. splní podmínky pro získání ceny v souladu s pravidly Soutěže, Soutěžící, který nerespektuje výše uvedené body Pravidel, cena mu nebude odevzdána. V takovém případě platí, že výhru získává další Soutěžící v pořadí dle umístění v konkrétní Soutěži, který splňuje veškeré podmínky stanovené pravidly Soutěže, případně se postup určení výherce opakuje až do doby určení výherce, který splňuje veškeré podmínky dle pravidel Soutěže.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Soutěžící se do Soutěže zapojí způsobem podrobně definovaným v příspěvku Pořadatele v rámci článku na webových stránkách Pořadatele, kterým je Soutěž vyhlášena.

 2. Soutěžící se může v rámci jedné vyhlášené Soutěže účastnit pouze jednou a má nárok pouze na jednu výhru. V zaslaném e-mailu se správnou odpovědí či soutěžní fotografií vždy uvede své celé jméno. V případě, že se Soutěžící v rozporu s předchozími větami tohoto bodu Pravidel zúčastní Soutěže vícekrát, resp. zejména zašle odpověď z více e-mailových adres, bude konkrétní Soutěžící zapojen do Soutěže pouze na základě nejdříve odeslaného, tedy svého prvního e-mailu, kterým se do Soutěže zapojil.

 3.  Účastí v Soutěži Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel a pravidel Soutěže uvedených v článku Pořadatele na jeho internetových stránkách, kterým je Soutěž vyhlášena, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se je respektovat.

 4. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizovaná Pořadatelem a Pořadateli rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v souvislostí s účastí v Soutěži. 

 5. Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži není dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, právně vymahatelná.

VÝHRA

 1. Výhra či výhry, které je v rámci Soutěže možné získat, budou uvedeny v rámci článku uveřejněného Pořadatelem na  internetových stránkách https://www.hezkakoupelna.cz.

 2. Výherce Soutěže bude určen způsobem podrobně definovaným v článku, kterým je Soutěž vyhlášena, přičemž výherce může být v návaznosti na způsob zapojení se do Soutěže určen zejména:

  1.  výběrem Pořadatele (např.: v případě Soutěže založené na zasláníí nejoriginálnější fotografie splňujícího kritéria Pořadatele);

  2.  dle přesnosti odhadu (např.: v případě Soutěže s tipem či odhadem počtu).

 3. Způsob výběru výherce v jednotlivých Soutěžích je plně na úvaze Pořadatele a Pořadatel jej vždy určí nejpozději v okamžik vyhlášení Soutěže v rámci článku, kterým Soutěž vyhlásil. 

 4. Pořadatel výherce Soutěže vybere a vyhlásí nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne skončení Soutěže uvedeného v rámci článku na webových stránkách pořadatele,, kterým byla příslušná Soutěž vyhlášena.

 5. Pořadatel vyhlásí jméno výherce Soutěže v rámci článku, prostřednictvím kterého byla Soutěž vyhlášena, a rovněž bude výherce kontaktovat prostřednictvím výhercovy e-mailové adresy, skrze kterou se do Soutěže zapojil.

 6. Výhru zašle Pořadatel výherci Soutěže nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne ukončení Soutěže.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit její pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel Soutěže.

 2. Pořadatel Soutěže je oprávněn dále využívat obsah soutěžního příspěvku, což se týká zejména fotografií, to však pouze za předpokladu, že uvedené bylo poskytnuto za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži a v souvislosti se Soutěží.

 3. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zasílání výherci Soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak.

 4. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škodu na zařízení Soutěžících či dalších osob v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či se získáním podkladů v rámci Soutěže.

 5. O případných námitkách či reklamacích Soutěžících v souvislosti se Soutěží rozhoduje Pořadatel.

 6. Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení kteréhokoliv Soutěžícího, který porušuje pravidla Soutěže a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by mohla vyloučením Soutěžícímu případně vzniknout.

 7. Pořadatel je oprávněn dále vyřadit ze Soutěže Soutěžícího, jehož příspěvek, kterým se do Soutěže zapojil:

  1. neodpovídá zadanému tématu Soutěže;

  2. obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jiným způsobem v rozporu s dobrými mravy anebo obecně závaznými právními předpisy;

  3. je způsobilý poškodit dobré jméno, obchodní firmu, ochrannou známku Pořadatele nebo osob s Pořadatelem propojených ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném a účinném znění, či kterýchkoliv jiných osob podílejících se na organizaci a pořádání Soutěže;

  4. v rozporu s těmito Pravidly.

 8. Námitky proti průběhu Soutěže jsou Soutěžící oprávněni zaslat písemně na adresu sídla Pořadatele, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne skončení příslušné Soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka Pořadateli doručena. K opožděně podaným námitkám se nepřihlíží. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal.

 2. Soutěžící dále svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že Pořadatel je dále oprávněn využívat obsah soutěžního příspěvku, včetně fotografií, kterým se Soutěžící do Soutěže zapojil, a to rovněž k propagačním a marketingovým účelům, vždy pod podmínkou, že uvedené bylo poskytnuto za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži a v souvislosti se Soutěží.

 3. Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v soutěži nezbytné.

 4. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem realizace Soutěže a splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.

 5. Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely realizace Soutěže poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno a příjmení Soutěžících a sdělenou doručovací adresu či e-mailovou adresu, případně též zaslanou fotografii.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli Soutěže.

 2. Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů souvisejících s účastí Soutěžících v Soutěži jsou příslušné soudy České republiky.

 3. Případné vyobrazení výher nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě.

Ověřeno zákazníky
Ověřeno zákazníky
96 %
zákazníků nás doporučuje
Více recenzí

„Po prvním nákupu velmi dobrý pocit. Zboží dorazilo rychle. Cena byla příjemná, komunikace jak má...“

28. 3. 2024

„Vše proběhlo rychle a bez problémů.“

25. 2. 2024

„První nákup a jsem spokojen“

14. 2. 2024

„Zboží jsem špatně objednala,komunikace s obchodem ohledně vrácení zboží velmi dobrá,vrácení platby...“

4. 2. 2024